იურისტის მომსახურება

ჩვენი იურისტი დაგეხმარებათ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხში

“იდენტობას” იურისტი დაგეხმარებათ თუ თქვენ რაიმე საფუძვლით (გენდერი, სექსუალური ორიენტაცია, ეთნიკური, რასობრივი წარმომავლობა, კანის ფერი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ან სხვა)  კერძო პირის, ორგანიზაციის, ან  სახელმწიფო ორგანოს მხრიდან დისკრიმინაცია განიცადეთ.

ძალადობის მსხვერპლ ქალებსა და ლგბტ თემის წარმომადგენლებს “იდენტობა” სთავაზობს სამართლებრივი დახმარების სრულ პაკეტს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განხრით (სახელშეკრულებო, სამემკვიდრეო, ოჯახური და სხვა დავები). “იდენტობას” უფასო სამართლებრივი დახმარება მოიცავს:

  • კონსულტაციებს (სატელეფონო, ან პირადი)

  • მედიაციის პროცესს (დავის მოგვარება მოლაპარაკების გზით)

  • განცხადებების, საჩივრების, სარჩელების შედგენას

  • უფლებებისა და ინტერესების დაცვა კერძო პირებთან, კომპანიებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, საქართველოს სასამართლოებში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.

იურისტთან კონსულტაცია

13 + 10 =